امروز برابر است با :4 تیر 1403

بررسی و برآورد توان قابل استحصال از انرژی جزرومدی خور موسی با احداث سد آبی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد رضا خلیل آبادی-حاجی عاطفت دوست-محمد رضا تاجدانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید