امروز برابر است با :7 خرداد 1403

بررسی ومقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک جی ای والگوریتم اجتماع ذرات پی اس او در مساله کاهش تلفات باخازن

Title: بررسی ومقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک جی ای والگوریتم اجتماع ذرات پی اس او در مساله کاهش تلفات باخازن گذاری بهینه درسیستمهای قدرت
Authors: Sajjad Galvani سجاد گلوانی Hadi Hosseinian هادی حسینیان
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: الگوریتم اجتماع ذرات الگوریتم ژنتیک خازن گذاری تلفات هزینه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید