امروز برابر است با :23 تیر 1403

بررسی وضعیت موجود ومطلوب فرآیند آموزش دوره های خصصی نیروگاه بخار جهت نیل به بهره وری مناسب

Title: بررسی وضعیت موجود ومطلوب فرآیند آموزش دوره های خصصی نیروگاه بخار جهت نیل به بهره وری مناسب
Authors: Ramin Haghighi Khoshkhoo رامین حقیقی خوشخو Ahmad Farahani احمد فراهانی
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: فرآیند آموزش دوره بهره وری

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Load and Energy Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید