امروز برابر است با :29 خرداد 1403

بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی

Title: بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی
Authors: Saeed Alishahi سعید علیشاهی Fatemeh Zamani فاطمه زمانی Saeed Sahriati-MAzinani سعید شریعتی مزینانی
Organization: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
Keywords: فرهنگ سازمانی سازمان مولفه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید