امروز برابر است با :31 فروردین 1403

بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی دریک نمونه عملی وانتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن

Title: بررسی مشکلات حفاظت خطوط موازی دریک نمونه عملی وانتخاب روش مناسب حفاظتی جهت آن
Authors: Majid Sanaye Pasand مجید صنایع پسند Mostafa Sharifzadeh مصطفی شریف زاده
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: حفاظت دیستانس حفاظت تطبیقی خطوط موازی اثر القای متقابل

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید