امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

بررسی فناوری ارسال دیتای پرسرعت ازطریق خطوط برق وامکان سنجی استفاده از آن درایران

Title: بررسی فناوری ارسال دیتای پرسرعت ازطریق خطوط برق وامکان سنجی استفاده از آن درایران
Authors: Doulat Jamshidi دولت جمشیدی Azadeh Ja’fari آزاده جعفری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: انتقال داده پرسرعت VOIP OFDM CPE BPL

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید