امروز برابر است با :28 تیر 1403

بررسی علل گسیختگی لوله های ساپورتینگ بویلر یک واحد نیروگاهی

Title: بررسی علل گسیختگی لوله های ساپورتینگ بویلر یک واحد نیروگاهی
Authors: Azam Bajgholi اعظم باجقلی Sudabeh Khalili سودابه خلیلی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: لوله بویلر Boiler Tube ساپورتینگ تیوب Supporting Tube اورهیت Overheating آنالیز تخریب Failure Analysys

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید