امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

بررسی ظرفیت سیستم های CDMA ضریب گسترش متغیر در محیط چند سلولی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عباس طاهرپور- محسن شیوا

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید