امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

بررسی شاخص های تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یك شركت تولید كننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق

بررسی شاخص های تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یك شركت تولید كننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق : مقایسه و تحلیل مناقصه های یكنواخت و تمایزی
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد امین لطیفی- حبیب رجبی مشهدی- جواد ساده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید