امروز برابر است با :4 تیر 1403

بررسی سیستم کدگذاری عملکرد واحدهای تولید درمراجع مختلف ومقایسه آنها باسیستم ایران جهت ثبت حوادث نیرو

Title: بررسی سیستم کدگذاری عملکرد واحدهای تولید درمراجع مختلف ومقایسه آنها باسیستم ایران جهت ثبت حوادث نیروگاه ها
Authors: Habib Gharagozlo حبیب قراگوزلو Davoud Jalali داود جلالی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: قابلیت اطمینان Generating Unit حالتهای عملکرد State Identification نیروگاه Reliability شاخصهای قابلیت اطمینان

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید