امروز برابر است با :22 تیر 1403

بررسی رابطه خودمختاری کارکنان وادراک توانمندی آنها درشرکتهای توزیع برق باختر

Title: بررسی رابطه خودمختاری کارکنان وادراک توانمندی آنها درشرکتهای توزیع برق باختر
Authors: Mohammad Ali Keramati محمدعلی کرامتی Habibollah Javanmard حبیب الله جوانمرد Mohammad Bakhshi محمد بخشی Davood Asgari داود عسگری
Organization: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی Central Province Elec.Distribution Co.
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید