بررسی حساسیت بهره آشكارسازهای نوری بهمنی InGaAs/Si نسبت به دما و ولتاژی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شهرام محمد نژاد- مریم پور محی آبادی


دیدگاهتان را بنویسید