امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

بررسی جهت یافتن فرآیند مناسب تولید نرم افزار درتوسعه نرم افزار اسکادا

Title: بررسی جهت یافتن فرآیند مناسب تولید نرم افزار درتوسعه نرم افزار اسکادا
Authors: Amir Tavakkoli امیر توکلی Nassed As’adi ناصر اسعدی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: SCADA RUP UML XP Waterfall Software Engineering

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید