امروز برابر است با :3 مرداد 1403

بررسی تجربی عملکرد نازلهای فاگ ساخت داخل مورد استفاده درسیستم خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی

Title: بررسی تجربی عملکرد نازلهای فاگ ساخت داخل مورد استفاده درسیستم خنک کاری هوای ورودی توربینهای گازی
Authors: Masoud Soltani Hosseini مسعود سلطانی حسینی Farhad Khosravi فرهاد خسروی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: نازل مه گون سیستم فاگ خنک کاری هوای ورودی کمپرسور توربین گاز

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید