بررسی تاثیر عوامل مختلف روش PIC در بهبود کارایی سیستم CDMA


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حمید مهیاد – كمال محامد پور


دیدگاهتان را بنویسید