امروز برابر است با :1 تیر 1403

بررسی تأثیر ضرایب تشویق و تبخیر در میزان کارایی شیوه بهینه سازی اجتماع مورچگان برای یافتن مشخصه تفاض

بررسی تأثیر ضرایب تشویق و تبخیر در میزان کارایی شیوه بهینه سازی اجتماع مورچگان برای یافتن مشخصه تفاضلی الگوریتم های رمز قطعه ای
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عباس قائمی بافقی – بابک صادقیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید