امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

بررسی تأثير مکانيزم هدايت جانبی بر مشخصه های نويز ليزرهای نيمه هادی

چكيده-در اين مقاله طيف نويز شدت ، طيف نويز فركانس و شكل خط ليزرهاي نيمه هادي هدايت شده با بهره و هدايت شده با ضريب شكست با استفاده از حل عددي معادلات مكسول – بلاخ با در نظر گرفتن نويز گسيل خود به خودي ، محاسبه شده و با يكديگر مقايسه مي شود. ديده مي شود كه هر چه مكانيزم محدوديت جانبي ليزر بهبود مي يابد مشخصه هاي نويز آن نيز بهتر مي شود.

كلمات كليدي-آناليز زماني-مكاني ، نويز ، ليزر نيمه هادي ، هدايت شده با بهره ، هدايت شده با ضريب شكست.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید