امروز برابر است با :25 خرداد 1403

بررسی الکترومغناطیسی باس داکت ژنراتور بااستفاده از نرم افزار فم لب

Title: طراحی یک نمونه موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در کولرهای آبی وتحلیل حساسیت بر روی ابعاد وپارامترهای آن
Authors: Mohammad Taghi Ameli محمدتقی عاملی Ghassem Derakhshan قاسم درخشان
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: باس داکت FEMLAB روش المان محدود CosMosems میدان های الکترومغناطیسی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید