امروز برابر است با :1 خرداد 1403

بررسی استحكام ترانسفورماتور در مقابل زلزله

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سعید بیگدلی- زهرا حاتمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید