امروز برابر است با :2 تیر 1403

بررسی اثر قراردادهای خرید وفروش برق بین کشورهای همسایه درشاخص های قابلیت اطمینان

Title: بررسی اثر قراردادهای خرید وفروش برق بین کشورهای همسایه درشاخص های قابلیت اطمینان
Authors: Parviz Ramezanpour پرویز رمضانپور Mohammad-Hossein La’leh’ee محمدحسین لعله ئی Hamed Golzadeh حامد گلزاده
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: قابلیت اطمینان LOLE سیستمهای بهم پیوسته HLI خط ارتباطی قراردادهای خرید و فروش

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید