امروز برابر است با :28 خرداد 1403

بررسی اثر شرایط مختلف عایقی برالگوهای کیو – عدد تهی درتخلیه جزیی کابل های فشارقوی

Title: استفاده از الگوریتم جستجوگر وفقی و اتم های چرپلت و لاپلاس برای نویز زدائی از سیگنال تخلیه جزئی
Authors: Seyyed Mohammad Shahrtash سیدمحمد شهرتاش Ismaeel Khan-Ahmadloo اسماعیل خان احمدلو
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: الگوهای آماری Q-q Patterns پیری عایقی Aging تخلیه جزیی Partial Discharge کابلهای فشارقوی Power Cables

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید