امروز برابر است با :3 تیر 1403

بررسی اثر اتصال مزارع بادی درنزدیکی واحدهای بخار برنوسان های مود پیچشی سیستم توربین ژنراتور

Title: بررسی اثر اتصال مزارع بادی درنزدیکی واحدهای بخار برنوسان های مود پیچشی سیستم توربین ژنراتور
Authors: Behrooz Vahidi بهروز وحیدی Gholamhossein Riyahee-Dehkordi غلامحسین ریاحی دهکردی Mohammad-Reza Bank-Tavakkoli محمدرضا بانک توکلی Hamzeh Isa zadeh حمزه عیسی زاده
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: توربین نوسان مود پیچشی مزرعه بادی سختی پیچشی میرابی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید