بررسي رفتارها و واكنشهاي اجتماعي مشتركين نسبت به خاموشيها و قطع برق در شهر اهواز


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید