امروز برابر است با :31 فروردین 1403

بررسي رسانه هاي پليمري و استفاده از آنها در ساخت قطعات

بررسي رسانه هاي پليمري و استفاده از آنها در ساخت قطعات الکتريکي
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مهدي ابراهيمي نژاد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید