بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني اثر بخش و تعهد سازماني مديران يك شركت توزيع نيروي برق


از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381


دیدگاهتان را بنویسید