بررسي تأثير سبكهاي مديريت وظيفه مدار و رابطه مدار بر رضايت شغلي كاركنان شركتهاي توزيع برق


بررسي تأثير سبكهاي مديريت وظيفه مدار و رابطه مدار بر رضايت شغلي كاركنان شركتهاي توزيع برق استان تهران

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع


دیدگاهتان را بنویسید