بررسي اصول تقسيم وظايف در سيستمهاي ديسپاچينگ


بررسي اصول تقسيم وظايف و اهداف استراتژيك در سيستمهاي ديسپاچينگ
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فرهاد شهنيا


دیدگاهتان را بنویسید