بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شغل (بر مبناي مدل هاكمن – اولدهام) با رضايت شغلي كاركنان در شركت توزيع


بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شغل (بر مبناي مدل هاكمن – اولدهام) با رضايت شغلي كاركنان در شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1383 – بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع


دیدگاهتان را بنویسید