بررسي اثرات تعارضات سازماني و عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر عملكرد كاركنان مديريت برق كازرون


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید