بخش بندی اتوماتیک دندانها با تصویر چند مقطعی CT اسکن


بخش بندی اتوماتیک دندانها با استفاده از تصویر چند مقطعی CT اسکن
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید