امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

بخش بندی اتوماتیک دندانها با تصویر چند مقطعی CT اسکن

بخش بندی اتوماتیک دندانها با استفاده از تصویر چند مقطعی CT اسکن
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید