بازيابي حداكثر بار در شبكه هاي توزيع همراه با حذف بار بهينه با استفاده از هوش مصنوعي


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید