ایمنی در برق


چگونگی کمک به شخص برق گرفته-روش های تنفس مصنوعی-دستگاه های آزمایش عدم وجود ولتاژ-اقدامات ایمنی-انواع برق گرفتگی و …
(36 صفحه)


دیدگاهتان را بنویسید