امروز برابر است با :1 تیر 1403

ایمنی در برق

چگونگی کمک به شخص برق گرفته-روش های تنفس مصنوعی-دستگاه های آزمایش عدم وجود ولتاژ-اقدامات ایمنی-انواع برق گرفتگی و …
(36 صفحه)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید