امروز برابر است با :2 تیر 1403

ایجاد كیفیت ادراكی و مقاومت بسیار مطلوب نهان نگاری در برابر فشرده سازی صحبت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رقیه دوست- حسن آقایی نیا-حسین شمسی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید