امروز برابر است با :4 تیر 1403

اندازه گیری و بررسی بروز قوس الکتریکی درفاصله هوایی بااستفاده از تبدیل موجک

Title: اندازه گیری و بررسی بروز قوس الکتریکی درفاصله هوایی بااستفاده از تبدیل موجک
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Mehrdad Abedi مهرداد عابدی Mehdi Salay-e-Naderi مهدی صلای نادری La’ya Zahedi لعیا زاهدی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید