امروز برابر است با :28 خرداد 1403

اندازه گیری افزایش مقاومت الکتریکی ناشی از تنش های…

چکيده – مطالعه بر روی تغییر مقاومت الکتریکی سیم های شبکه برقرسانی در اثر عوامل خارجی و بمنظور کاهش اتلاف انرژی در شبکه های توزیع از اهیمت خاصی برخوردار است. در این کار نتایج سنجش مربوط به افزایش مقاومت ویژه رشته هایی از دو نوع سیم برق رسانی متداول، آلومینیومی و مسی، در اثر تنش های مکانیکی و حرارتی وارد به آنها گزارش شده است. همچنین میزان کاهش مقاومت نمونه های تنش دیده با روش تابکاری (Annealing) نیز از جنبه های علمی و تئوری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سیم های آلومینیومی بیش از نمونه های مسی در ازاء تنش های وارده تغییر مقاومت می دهند و روش تابکاری بطور بسیار موثر برای ترمیم رسانایی سیم ها قابل استفاده است.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید