امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

اندازه گيري گشودگي عددي و بسامد بهنجار فيبرهاي کريستال فوتوني با تحليل مبتني بر رو

م. رشيدي و ف. اسمعيلي سراجي،
دوازدهمين کنفرانس سالانه ي اپتيک و فوتونيک ايران، شيراز، دانشگاه شيراز، بهمن 1384.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید