اندازه گيري افزايش مقاومت الكتريكي ناشي از تنشهاي مكانيكي و حرارتي در دو نمونه سيمهاي شبكه برق رساني


از مجموعه مقالات برگزيده سومین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – فارس 1372


دیدگاهتان را بنویسید