امروز برابر است با :1 خرداد 1403

الگوی تدوین راهبرد فناوری درصنعت برق ایران

Title: الگوی تدوین راهبرد فناوری درصنعت برق ایران
Authors: Hassan Monsef حسن منصف Mohsen Akbarpoor Shirazi محسن اکبرپورشیرازی Seyyedeh Shiva Moosavi سیده شیوا موسوی
Organization: دانشگاه علوم وفنون مازندران
Keywords: فناوری سلسله مراتبی صنعت برق هدف راهبرد فرآیند

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید