امروز برابر است با :25 خرداد 1403

اعمال نانو پوشش سرامیکی برروی مقره های پرسلانی 120 کیلونیوتن و بررسی خواص الکتریکی آن

Title: اعمال نانو پوشش سرامیکی برروی مقره های پرسلانی 120 کیلونیوتن و بررسی خواص الکتریکی آن
Authors: Hossein Sarpoolaki حسین سرپولکی Bijan Babaeenejad بیژن بابایی نژاد Nastaran Riahi Noori نسترن ریاحی نوری Ali Mehdikhani علی مهدیخانی
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: نانو پوشش سرامیک مقره های پرسلانی خودپالایندگی ابر آبگریزی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید