استفاده از معیارهای آنتروپی و كنتراست جهت بهینه سازی روش STFT در استخراج تصاویر ISAR


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی درستگان- محمود مدرس هاشمی- سعید صدری


دیدگاهتان را بنویسید