امروز برابر است با :4 خرداد 1403

استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان درطراحی وتوسعه شبکه های انتقال وفوق توزیع

Title: استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان درطراحی وتوسعه شبکه های انتقال وفوق توزیع
Authors: Davoud Jalali داود جلالی Niki Moslemi نیکی مسلمی Ja’far Abbasi جعفر عباسی Alireza Al- Sa’di علیرضا آل سعدی Floor Niko-Ra’i فلور نیکورای
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: قابلیت اطمینان شبکه انتقال طرح و توسعه روش کاتست مینیمم آنالیز حساسیت

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید