امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

استفاده از مبدلهای سوئیچینگ نرم جدید جهت مدار واسط ابر خازنها

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: اسماعیل جوادی خلف- حسین فرزانه فرد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید