امروز برابر است با :7 اسفند 1402

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش متعادل درس الكترونیك صنعتی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی دستفان-سعیده فردوسی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید