استفاده از زبان منطقي پرولاگ در كاربردهاي زمان واقعي شبكه هاي قدرت


از مجموعه مقالات برگزيده دومین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – اصفهان 1371


دیدگاهتان را بنویسید