امروز برابر است با :30 تیر 1403

استفاده از الگوریتم جستجوگر وفقی و اتم های چرپلت و لاپلاس برای نویز زدائی از سیگنال تخلیه جزئی

Title: استفاده از الگوریتم جستجوگر وفقی و اتم های چرپلت و لاپلاس برای نویز زدائی از سیگنال تخلیه جزئی
Authors: Seyyed Mohammad Shahrtash سیدمحمد شهرتاش Seyyed Hamid Mortazavi Yazdi سیدحمید مرتضوی یزدی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: نورزدایی تخلیه جزئی تبدیل موجک الگوریتم جستجوگر وفقی اتم چرپلت اتم لاپلاس

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید