استفاده ازالگوریتم ژنتیك جهت تفكیك طیف جرمی هوای بازدم


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: گلاره ویسی – محمد حسین میران بیگی – احسان اله كبیر


دیدگاهتان را بنویسید