استخراج معماری سازمانی بدون مدلسازی کسب و کار سازمان


ارائه روشی برای استخراج معماری سازمانی مطلوب بدون مدلسازی کسب و کار سازمان
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید