امروز برابر است با :1 تیر 1403

ارسال و بازشناسي سيگنال آشوبناک و روشهاي عصبي در آشکارسازي اطلاعات موجود در آن

ارسال و بازشناسي سيگنال آشوبناک و روشهاي عصبي در آشکارسازي اطلاعات موجود در آن
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عليرضا نقش

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید