امروز برابر است با :28 خرداد 1403

ارزیابی وشبیه سازی کمبود ولتاژ توسط نرم افزار دیگ سایلنت در منطقه صنعتی ساوه

Title: مدلسازی و بررسی عملکرد یک محدودساز جریان خطای جدید درکاهش سطح اتصال کوتاه ومقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی
Authors: Alireza Jalilian علیرضا جلیلیان Amir Reza Rezaee امیررضا رضایی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: کمبود ولتاژ Voltage Sag کیفیت توان Power Quality سیستم قدرت Power System خطوط و پستهای انتقال Transmition Lines Substation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید