امروز برابر است با :3 خرداد 1403

ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی منجیل و نیشابور

Title: ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی منجیل و نیشابور
Authors: Hassan Rastegar حسن رستگار Aboalfazl Pirayesh Neghab ابوالفضل پیرایش نقاب Mohammad Taghi Arab Yarmohammadi محمدتقی عرب یارمحمدی Mahmoud Fendereski محمود فندرسکی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Sience & Research Department of Islamic Azad University
Keywords: نیروگاه بادی قابلیت اطمینان منطقه بادی شاخص LOLE

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید